Skogsro Ånäset

Vi har elva behandlingsplatser för tjejer och killar mellan 14-18 år. Vi tar emot ungdomar som utvecklat normbrytande beteenden såsom en begynnande kriminalitet och/eller missbruk.

De ungdomar vi arbetar med behöver ofta utveckla sina förmågor att hantera sina känslor och sitt samspel med andra människor. De behöver ofta stöd i att klara av en skolgång och/eller annan sysselsättning och att upprätthålla en strukturerad vardag med meningsfullt innehåll.

Verksamheten fokuserar mycket på att ungdomarna ska känna att deras vardag är hanterbar, begriplig och meningsfull. Vi arbetar med att förstärka det som är friskt och positivt och fokuserar på framtiden.

Behandling

Vården utformas individuellt för varje ungdom utifrån BBICs sju livsområden. Genomförandeplanen utgår från ungdomens resurser och risker vilket ger en individanpassad helhetssyn.

Vi arbetar utifrån ett miljöterapeutiskt och kognitivt synsätt. Vi använder oss alltså av de vardagliga aktiviteterna som naturliga inlärningssituationer. Miljöterapin bygger på ett strukturerat individuellt schema med fasta återkommande aktiviteter blandat med vardagliga sysslor.

Vi strävar efter att hjälpa ungdomarna att träna sig i sina relationer till andra genom att omstrukturera negativa automatiska tankar, bygga upp sociala färdigheter, stärka självkänslan och självförtroendet. Vi baserar det miljöterapeutiska arbetet på KBT, kognitiv beteendeterapi.

Vi använder oss av en strukturerad motivationsstege i fem steg som anpassas individuellt utifrån varje ungdoms styrkor och förbättringsområden. Varje steg är tydligt och förutsägbart och synliggörs i individuella veckokontrakt. Dessa veckokontrakt är ett av de områden som berörs i de MI-inriktade samtal som ungdomarna har med sin kontaktperson varje vecka. Ungdomen involveras på så sätt i högsta grad i sin behandling.

Vi erbjuder rePULSE och Återfallsprevention till alla placerade ungdomar.

Vi anser det vara väldigt viktigt med en bra utslussning. Vi kan erbjuda olika former av utslussning utifrån önskemål och behov. Bland annat har Ånäset hvb tillgång till egna lägenheter i kommunen samt närliggande städer för utslussboende.

Vi försöker att arbeta tätt tillsammans med ungdomarnas familj och sociala nätverk.

Skola

Skolgången är enligt forskning en av de absolut största skyddsfaktorerna för barn och ungdomar. Vi strävar efter att alla placerade ungdomar skall få en fungerande skolgång. Vi har därför ett väldigt tätt samarbete med skolan med regelbundna träffar med specialpedagog, då många av ungdomarna har individuellt anpassade skolgångar.

En stor styrka hos oss är att vi har möjlighet att anställa våra egna skolassistenter för bästa möjliga återkoppling mellan oss och skolan. Vi utbildar och handleder skolassistenterna utifrån varje ungdoms enskilda behov.

Praktik

För de ungdomar som inte direkt kan komma in i skolan så ordnar vi praktikplats i samarbete med de lokala förestag som finns på orten.

Fritid

Vi arbetar med att ungdomarna skall ha minst en meningsfull fritidssysselsättning. I Ånäset och Robertsfors finns gym, fotboll, innebandy, gruppträningar etc.

Boendet

Ånäset HVB bedrivs i ett nyrenoverat hus som uppfyller alla krav för hvb-boende. Vi är belägna i Robertsfors kommun vid E4:an mitt emellan Umeå och Skellefteå (40 minuters bilfärd till vardera stad).

Scroll Up