Om Skogsro

Kollektivavtal

Alla våra enheter är kollektivt anslutna och vi arbetar för bästa möjliga arbetsmiljö och villkor för våra medarbetare. Vår branschorganisation Vårdföretagarna Almega förespråkar att företag inom välfärden öppet visar företagsfakta. Detta för att visa att vi privata aktörer inom välfärden arbetar minst lika hårt och seriöst som våra offentliga kollegor. Vi följer samma högt ställda krav och riktlinjer gällande kvalitetsarbete och vill gärna bidra till transparens och öppenhet gällande såväl vårt arbete som vår företagsuppbyggnad/ekonomi.

Kvalitetsarbete

Skogsro arbetar kontinuerligt med uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av verksamheten, bland annat genom våra personalmöten en gång per vecka, där vi reflekterar över arbetssätt och uppkomna situationer. Våra behandlingsformer och rutiner är klara, tydliga och nedskrivna och revideras utifrån behov. Rutiner hålls, utöver genomgången på personalmötet, levande genom regelbunden genomläsning (minst en gång var tredje, signering sker) av behandlingsassistenter och föreståndare. Kontinuerlig fortbildning sker utifrån aktuell forskning. Extern handledning genomförs regelbundet. När det sker incidenter görs en incidentrapport, samt en analys av incidentrapporten, där det i analysen tas ställning till huruvida arbetssätt, metoder etc. bör förändras. Särskilda rutiner finns för detta i vårt genomarbetade ledningssystem. Här finns även alla våra rutiner för akuta händelser och situationer samlade, samt rutiner för in- och utskrivning, kontaktmannaskap, lex Sarah och ungdomens delaktighet i behandlingen.

Skogsro deltar i Svensk sjukvårdsinformations kvalitetsindex, www.ssil.se, där vi får kontinuerliga utvärderingar av verksamheten av alla placerande socialsekreterare gjorda av en oberoende part. Vi diskuterar resultaten och granskar oss själva utifrån de synpunkter som framkommer.

Inspektionen för vård och omsorg har regelbunden tillsyn över vår verksamhet och deras tillsynsbeslut är viktiga redskap för verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring. Tillsynsbesluten diskuteras och används som grund för förbättringar och förändringar i verksamheten.

Ekonomi och styrelse

På Allabolag.se finns mer information om Skogsro AB (enheten Skogsro Sorsele), Totum i Sverige AB och Cura Tibi AB. Skogsro AB ägs till 100% av Skogsro holding AB. Totum i Sverige AB och Cura tibi AB ägs till 51% av Skogsro holding AB och 49% av VP gruppen AB. Ägare till Skogsro holding AB är Malin Åberg. Ägare till VP gruppen AB är Roger Strängdal.