Skogsro Öppenvård

Skogsro Öppenvård erbjuder insatser till socialtjänst, privata utförare samt till privatpersoner. Med kompetens och flexibilitet skräddarsyr vi våra tjänster utifrån frågeställningar och behov.

Vi kan också erbjuda webbaserade samtal vilka möjliggör snabba uppstarter samt tids- och kostnadseffektiva behandlingar.

Skogsros Öppenvård består av personer med 20 – 30 års erfarenhet av socialt arbete, behandling och utredningsarbete. Förekommande kompetenser är legitimerad psykolog, barnpsykiatriker, läkare med specialistkompetens inom psykiatri och lång erfarenhet av beroende, beteendevetare, socionomer, alkohol- och drogterapeut, sjuksköterska, pedagoger och behandlingsassistenter.

 

 

Utredningar / utredningsinsatser

Ett bedömningsinstrument inom ungdomsvården för unga med social problematik och omfattar olika livsområden; fysik, hälsa, skolgång, arbete/sysselsättning, fritid och kamrater/familjeförhållanden, psykisk hälsa, kriminalitet, alkohol och narkotika. ADAD användas som underlag i utredningsarbete och vid behandlingsplanering, men också som ett utvärderings- och uppföljningsinstrument.

Syftet med metoden är att kartlägga skadligt bruk, missbruk och beroende av alkohol och andra droger.

I Skogsros nätverk finns bred kompetens inom familjerättsliga utredningar gällande boende, vårdnad- och umgänge.

Vår psykolog utför neuropsykiatriska utredningar på barn och ungdomar och handleder och konsulterar inom området till familjer och för personal.

En psykologutredning kan se olika ut. Det kan finnas specifika frågor om ADHD/ADD och autism eller behövas ett klargörande av på vilken intellektuell och praktisk nivå en person fungerar. Ofta sammanfaller de frågorna. Alla utredningar kan förväntas beskriva personens förutsättningar i termer av styrkor, svårigheter samt behov av stöd och anpassningar. En bra utredning kan därför förväntas vara ett underlag för en realistisk planering för den det gäller. Det är viktigt för alla, att ha ett vardagsliv i vilket man upplever att man kan möta de krav som ställs. Det gäller i vardagliga aktiviteter i hemmet såväl som i skola och arbete/sysselsättning. Att man orkar med och får lyckas i sin vardag är en grund för ett gott psykisk mående över längre tid. Psykologutredning är en billig insats för bred vägledande information vilket i sin tur minskar risken för upprepade och/eller akuta förändringar i planeringar/placeringar

En psykologutredning kan se olika ut. Det kan finnas specifika frågor om ADHD/ADD och autism eller behövas ett klargörande av på vilken intellektuell och praktisk nivå en person fungerar. Ofta sammanfaller de frågorna. Alla utredningar kan förväntas beskriva personens förutsättningar i termer av styrkor, svårigheter samt behov av stöd och anpassningar. En bra utredning kan därför förväntas vara ett underlag för en realistisk planering för den det gäller. Det är viktigt för alla, att ha ett vardagsliv i vilket man upplever att man kan möta de krav som ställs. Det gäller i vardagliga aktiviteter i hemmet såväl som i skola och arbete/sysselsättning. Att man orkar med och får lyckas i sin vardag är en grund för ett gott psykisk mående över längre tid. Psykologutredning är en billig insats för bred vägledande information vilket i sin tur minskar risken för upprepade och/eller akuta förändringar i planeringar/placeringar.

Metoden är utvecklad i Sverige och anpassad till socialstyrelsens rekommendationer. Nya Kälvestenmetoden är utvecklad för att finna rätt omsorgsgivare, för att utreda blivande familjehem och adoptivföräldrar som vill ta emot barn och som behöver en extrafamilj. De familjer som väljs måste vara stabila och ha tid, plats samt känslomässig tillgänglighet och ett reflekterande sinnelag. Nya Kälvestenintervjun bygger på anknytnings-, affekt- och mentaliseringsforskning.

Genomförs utifrån en strukturerad modell av erfarna socionomer. Bedömningsarbetet resulterar i ett gediget underlag som utgår från behovsområdena gällande föräldraförmåga i BBIC. Detta är ett komplement till barnavårdsutredningar.

Ett instrument för bedömning av risk/skyddsfaktorer bland ungdomar mellan 12-18år med känt antisocialt utagerande beteende som våldsamt beteende eller allvarlig kriminellt beteende bland ungdomar. SAVRY bör användas inom områden där man utför bedömningar och/eller utformar behandlings- och andra insatser för att förhindra allvarliga former av kriminella handlingar.

Inom vår verksamhet finns lång och gedigen utredningserfarenhet. Våra socionomer gör regelbundet barnavårdsutredningar på uppdrag av kommuner runt om i Norrland.

Samtal / behandling

Behandlingssamtalen utförs av beteendevetare som arbetat ca 20-år i öppenvård, där socialtjänst, företag/verksamheter och privatpersoner varit uppdragsgivare. Specialiserad rådgivning och behandlingsinriktade samtal inom missbruk/riskbruk med systematisk uppföljning av resultat (FIT).

Med bred och gedigen kunskap inom missbruk erbjuds individuella samtal eller grupp för personer, familjer, par som har bekymmer, missbruk/riskbruk med alkohol, droger, spel och sex och behandlingssamtal.

Arbetssättet utgår från ett systemteoretiskt tänkande med ett lösningsfokuserat förhållningssätt.

Arbetet fokuserar på det friska hos dem vi möter, alltså med det som redan fungerar och fokuserar inte på orsaker eller problembeskrivningar. I stället ligger fokus på att förstå och beskriva hur klienten/patienten/familjer samarbetar i dialog på sådant sätt att förändring och utveckling sker.

Behandlingssamtalen utförs av vår beteendevetare som arbetat ca 20-år i öppenvård, där socialtjänst, företag/verksamheter och privatpersoner varit uppdragsgivare. Specialiserad rådgivning och behandlingsinriktade samtal inom missbruk/riskbruk och anhörigproblematik, med systematisk uppföljning av resultat (FIT).

Med bred och gedigen kunskap inom både missbruk och anhörigproblematik erbjuder vi individuella samtal eller grupp för personer, familjer, par som är drabbad av någon annans missbruk/riskbruk, eller vuxit upp med missbruk i familjen. Vi vet att leva som anhörig påverkar både personers liv och psykiska hälsa

Arbetssättet utgår från ett systemteoretiskt tänkande med ett lösningsfokuserat förhållningssätt.

Arbetet fokuserar på det friska hos dem vi möter, alltså med det som redan fungerar och fokuserar inte på orsaker eller problembeskrivningar. I stället ligger fokus på att förstå och beskriva hur klienten/patienten/familjer samarbetar i dialog på sådant sätt att förändring och utveckling sker.

Vi har i verksamheten tillgång till psykolog, barnpsykiatriker samt läkare med lång erfarenhet av arbete inom psykiatri samt beroendeproblematik. Vi utför även provtagningar avseende alkohol och droger.

Vi arbetar med enskilda, par och med familjer. Vårt sätt att arbeta är genom ett systemorienterat och lösningsfokuserat synsätt där vi kan hjälpa till att hitta nya vägar om man har kört fast i sin relation med närstående.

rePULse är en välbeprövad arbetsmetod för impulskontroll och träning för sociala färdigheter. Genom att strukturerat kartlägga olika situationer och reflektera kring tankar och känslor som uppstått ges en möjlighet att lära känna sina egna reaktionsmönster för att hitta nya vägar när liknande situationer uppstår. Repulse består av tio träffar och varje träff består av ungefär en timme.

Theraplay är en metod för att aktivt försöka förstärka en positiv emotionell kontakt mellan barnet och föräldrarna och låta barnet känna sig värdefullt och älskat. Man arbetar med barnets anknytning, sunda självkänsla och sociala färdigheter.

Återfallsprevention är en manual- och evidensbaserad form av kognitiv beteendeterapi (KBT)och syftar till att förebygga återfall i missbruk. Återfallsprevention ges vanligen en gång per vecka och under åtta veckor. Metoden ger färdigheter för personen som deltar i att både påverka såväl återfalls- som nykterhetsprocessen.

Vägledande samtal/föreläsningar

Vi erbjuder dig som arbetsledare/chef stöd och vägledning i den svåra situationen som det oftast innebär vid misstanke om att en medarbetare har ett riskbruk/missbruk med alkohol, droger samt spelbekymmer. Vi utbildar, informerar och föreläser vi på arbetsplatser för personalgrupper som drabbats av någons missbruk/riskbruk, eller i förebyggande syfte och när företagets/verksamhetens alkohol-och drogpolicyn ska synliggöras på en arbetsplats.

  • Alkohol/drogutvecklingens faser
  • Hur påverkas familjen vid missbruk, riskbruk
  • Alkohol-och droger på arbetsplatsen
  • Anhörigproblematik/medberoende och vägen ur
  • Förhindra medberoendeproblematik i arbetslivet

Vi erbjuder handledning till personal inom socialtjänst och angränsande verksamheter. Våra handledare är beteendevetare, psykologer och socionomer.

Innehållet i handledningen bestäms i samråd med handledningsgruppen och dess chef. Vanliga uppdrag kan vara:

  • Ärendehandledning inom socialtjänst.
  • Ärendehandledning och bemötandefrågor på HVB-hem.
  • Processhandledning för grupper.
  • Konflikthantering i personalgrupper.
  • Teamhandledning.