Skogsro Familjehem

Skogsro Familjehem har tillstånd för placeringar 0 – 18 år, vuxna och föräldrar/barn. Vi erbjuder familjehemsvård i fyra olika nivåer; traditionell familjehemsvård, förstärkt familjehemsvård, kraftigt förstärkt familjehemsvård samt behandlingsfamiljer. Våra familjehem och familjehemskonsulenter finns i Norr- och Västerbotten. Vi tar emot barn och ungdomar enligt SoL och LVU.
 
Skogsros familjehemsverksamhet bygger på gedigen erfarenhet samt kunskap om evidensbaserad familjehemsvård och behandling. Vår målsättning är att erbjuda flexibilitet och individanpassade lösningar. Vi vill skapa möjligheter till bärande relationer eftersom vi ser det som grunden för förändring.

 

Barn och ungdomar som placeras i våra familjehem har redan varit med om minst en separation. Förutom att vårt arbete har sikte på måluppfyllelse, är undvikande av ytterligare separationer för barnen vår hjärtefråga. För det krävs att familjehemmen hela tiden känner sig trygga och ges förutsättningar att sätta barnets bästa i fokus. Gemenskap, erfarenhetsutbyten, utbildning och kompetent handledning av en familjehemskonsulent som känner både familjehemmet och barnet är, tillsammans med en tydlig planering och öppen dialog, förutsättningar för att få till hållbara placeringar.

 

Familjehemmen

Våra familjehem är noggrant utredda, grundutbildade och har den erfarenhet som krävs för att verka i varje nivå. För att möta de olika barnens skilda behov, är vi angelägna om att samarbeta med familjer i skilda miljöer och med olika sammansättningar. Den gemensamma faktorn är att familjehemmen har ett stort känslomässigt överskott, ser fördelarna med att arbeta i team och har förståelse för nätverkets betydelse och socialtjänstens arbete.

De olika nivåerna

Traditionell familjehemsvård innebär att barnet har en fungerande vardag och att familjehemmet kan vara yrkesverksamt parallellt med placeringen. Familjehemskonsulenten träffar familjehemmet en eller ett par gånger i månaden. Möjlighet till handledning via legitimerad psykolog finns. Familjehemmet har också tillgång till dygnet runt-jour och erbjuds möjlighet att delta i månatliga forum samt förekommande fortbildningsdagar.


I förstärkt familjehemsvård finns en flexibilitet när det gäller graden av hemmavarande vuxen; uppdragsgivare, familjehem och familjehemskonsulent gör en planering grundad på barnets behov. Familjehemskonsulenten träffar familjehemmet minst en gång varannan vecka. Möjlighet till handledning via legitimerad psykolog finns. Familjehemmet har också tillgång till dygnet runt-jour och erbjuds möjlighet att delta i månatliga forum samt förekommande fortbildningsdagar.

 

Kraftigt förstärkt familjehemsvård innebär att barnet alltid har tillgång till en hemmavarande vuxen som har ansvar för maximalt två placerade barn. Familjehemskonsulenten träffar familjehemmet minst en gång varje vecka och legitimerad psykolog efter behov. Familjehemmet har också tillgång till dygnet runt-jour och förutsätts delta i månatliga forum samt förekommande fortbildningsdagar.


Våra behandlingsfamiljer utgör ett alternativ till placering på hvb-hem. Behandlingsfamiljerna har minst en vuxen hemma på heltid och endast ett placerat barn. Familjehemmet har fortbildning som bedöms lämplig utifrån barnets behov. Familjehemskonsulenten träffar familjehemmet minst en gång varje vecka och legitimerad psykolog efter behov. Familjehemmet har också tillgång till dygnet runt-jour och förutsätts delta i månatliga forum samt förekommande fortbildningsdagar. Förutom kompletterande behandlingsinsatser görs här kontinuerliga skattningar av barnets utveckling.

Kompletterande behandlingsinsatser

I alla våra nivåer kan placeringen kompletteras med ytterligare insatser.

 

Nätverksarbete/avlastning
Förutom den omsorg och vardagsstruktur som familjehemmet tillhandahåller, kan Skogsro Familjehem erbjuda kompletterande insatser till ungdomar och deras nätverk.

 

Vi arbetar alltid med tydligt strukturerade umgängen där både ungdom och förälder/anhörig kan få tydligt uttalade uppdrag att arbeta med under vistelsen.  Vid behov tillhandahåller vi umgängesstöd och vi kan också tillhandahålla övernattningslokaler för umgängen med möjlighet till tillsyn av behandlingspersonal.

Familjehemskonsulenten arbetar stödjande och informativt med nätverket när sådant behov finns. Det finns också möjlighet att nyttja våra specialistkompetenser, till exempel alkohol- och drogterapeut, för gemensamma samtal och terapeutiska inslag för både ungdom och nätverk.

 

I de fall strukturerat umgänge med nätverk inte är möjligt och familjehemmet eller ungdomen bedöms vara i behov av egen tid, kan vi erbjuda helgverksamhet i grupp för ungdomarna. Verksamheten planeras och genomförs av personal på hvb-hemmen och har fokus på positiv samvaro, konstruktiva aktiviteter samt behandlingssamtal.

 

Medicinsk kompetens
I vår verksamhet finns en erfaren legitimerad psykolog som kan genomföra neuropsykiatriska utredningar, göra bedömningar av psykiskt mående samt ha behandlande samtal med ungdomar.  Psykologen samarbetar med barnneurolog/habiliteringsläkare med medicinsk föreskrivningsrätt och som har lång erfarenhet av barn- och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar . Vår kontrakterade allmänläkare gör somatiska undersökningar i samband med de neuropsykiatriska utredningarna och kan också, vid behov, genomföra allmänna hälsoundersökningar enligt BBIC.

 

Vid behov tillhandahåller vi drogtestning som antingen genomförs via landstinget eller med hjälp av behandlingspersonal på något av våra hvb-hem.

Behandlingskompetens

Vår alkohol- och drogterapeut kan erbjuda riktade samtal till familjehem, den placerade ungdomen och vid behov till dess nätverk. Behandlingspersonal på våra hvb-hem kan erbjuda behandlande samtal enligt rePULSE, MI och Återfallsprevention.

HVB Sorsele

Sysselsättning
Vår målsättning är att barn och ungdomar ska omfattas av ordinarie skolgång och vi verkar för att kunna göra anpassningar i skolmiljön för att detta ska vara möjligt. Ibland kan det dock behövas en alternativ sysselsättning. Vi har då tillgång till en praktikplats i Skellefteå där den dagliga verksamheten i stallmiljö kombineras med samtal med två socionomer som har mångårig erfarenhet av behandlingsarbete.

HVB Sorsele

Placering på hvb
Våra verksamheter utgör en vårdkedja där det finns möjlighet att, vid behov, omplacera en ungdom till ett av våra två hvb-hem. Oavsett om placeringen beräknas pågå under en kortare eller längre period, finns familjehemmet och familjehemskonsulenten tillgängliga för stöd och samplanering.

Skogsro Sorsele

070 302 06 35
Se kontaktinformation

Skogsro Ånäset

072 508 02 98
Se kontaktinformation

Skogsro familjehemsvård

070 724 21 13
Se kontaktinformation

Placeringsförfrågan

070 659 25 46
Se kontaktinformation
© 2019 SkogsroInformation om cookies